นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูล                                2018 2017 2016
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป      
สินทรัพย์รวม 1,659,662,133 1,595,387,179 1,276,820,510
หนี้สินรวม 436,931,440 491,682,386 253,322,906
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,222,620,693 1,103,704,793 918,629,515
รายได้จาการขายและบริการ 1,113,201,111 996,703,520 819,098,036
รายได้รวม 1,117,548,120 1,004,216,205 826,204,461
กำไรขั้นต้น 439,607,918 409,136,513 321,960,871
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 251,385,898 230,437,359 167,553,999
กำไรสุทธิสำหรับปี 208,528,611 181,468,828 142,397,438
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 174,287,748 148,296,624 117,885,777
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตรากำไรขั้นต้น 39.49% 41.02% 39.31%
อัตรากำไรสำหรับปี 18.66% 18.04% 17.24.%
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15.60% 14.77% 14.27%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 16.83% 15.57% 14.78%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 40.28% 36.19% 41.77%
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.47 1.73 2.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.40 0.50 0.28
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น      
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น) 300,000,340 300,000,340 260,804,340
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.5810 0.4943 0.4476
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 3.49 3.21 2.76
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 0.24 0.21 0.175
อัตราการจ่ายเงินปันผล 37.87% 42.48% 42.37%
Top