นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูล                                2563 2562 2561
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป      
สินทรัพย์รวม 1,719,509,014 1,614,415,024 1,659,552,133
หนี้สินรวม 463,730,124 412,310,747 436,931,440
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,103,926,519 1,069,947,311 1,084,308,902
รายได้จาการขายและบริการ 948,726,760 962,178.049 1,113,201,111
รายได้รวม 965,811,706 965,811,706 1,117,548,120
กำไรขั้นต้น 315,063,993 296,554,063 439,607,918
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 104,112,102 95,375,325 251,385,898
กำไรสุทธิสำหรับปี 76,304,342 64,538,268 208,528,611
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 64,796,301 51,030,017 174,287,748
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตรากำไรขั้นต้น 33.21% 30.82% 39.49%
อัตรากำไรสำหรับปี 7.96% 6.68% 18.66%
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6.76% 5.28% 15.60%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.96% 4.74% 16.83%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 27.55% 25.79% 40.28%
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.88 2.22 2.47
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.42 0.39 0.40
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น      
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น) 300,000,340 300,000,340 300,000,340
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.2160 0.1701 0.5810
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 3.68 3.56 3.49
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 0.087 0.08 0.24
อัตราการจ่ายเงินปันผล 40.28% 47.03% 37.87%
Top