นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ
ตำแหน่ง
ประวัติ
นายพีท ริมชลา
ประธานกรรมการ
นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ พจนาลัย
กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายนรวีร ช้างหลำ
กรรมการ
นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการ
คุณประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล
กรรมการ/ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวเภธรา ริมชลา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท                                                                          

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ
ตำแหน่ง
ประวัติ
นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ พจนาลัย
กรรมการ / กรรมการอิสระ
คุณประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล
กรรมการ / กรรมการอิสระ

โดย นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ และนายวิบูลย์ พจนาลัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นางสาวเภธรา ริมชลา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ
ตำแหน่ง
ประวัติ
นายพีท ริมชลา
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
นายนรวีร ช้างหลำ
กรรมการบริหาร
นายโสรัจ สุธนฐาน
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ
ตำแหน่ง
ประวัติ
นายพีท ริมชลา
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวิบูลย์ พจนาลัย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Top