นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 Aug 2020รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายพีท ริมชลา 25,471,400.00 8.49
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,579,176.00 6.19
3 น.ส.เภธรา ริมชลา 12,068,200.00 4.02
4 นายคริสต์ ริมชลา 11,890,000.00 3.96
5 น.ส.จอย ริมชลา 11,100,000.00 3.70
6 นายศุภโรจ โรจน์วีระ 11,005,600.00 3.67
7 นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 10,995,288.00 3.67
8 นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร 10,500,000.00 3.50
9 MR.CHUA CHENG KHUAN 7,800,000.00 2.60
10 นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ 7,750,000.00 2.58
11 นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 7,350,000.00 2.45
12 นายนรวีร ช้างหลำ 5,666,700.00 1.89
13 น.ส.อรทัย มานะวงศ์สกุล 4,546,600.00 1.52
14 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,047,700.00 1.35
15 นายประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ 4,000,000.00 1.33
16 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ชั้นบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ 3,236,000.00 1.08
17 นายรัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 2,967,300.00 0.99
18 นายประสบสุข ศิริพัฒนกุล 2,800,000.00 0.93
19 นายปัญญา ฉัตรปัญญา 2,800,000.00 0.93
20 นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ 2,450,000.00 0.82
21 นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 2,380,000.00 0.79
22 น.ส.จารุวรรณ ทรัพย์สมิง 2,115,000.00 0.71
23 นายพงศ์ชัย อนุกูลสวัสดิ์ 2,110,500.00 0.70
24 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ 2,045,200.00 0.68
25 นายสรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล 1,780,300.00 0.59
26 นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา 1,651,500.00 0.55
27 นายวศิน ตระการสืบกุล 1,620,000.00 0.54
28 กองทุนเปิด บีแคป ไทย อิควิตี้ 1,603,900.00 0.53
29 นายสันต์ปาล ศิลป์เชาวลา 1,550,000.00 0.52
Top