นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์

Avatar

2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2563

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด
Avatar

2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2562

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด
Avatar

2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2561

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด
Avatar

2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2560

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด
Avatar

2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2559

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด
Avatar

2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2558

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด
Avatar

2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2557

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด
Avatar

2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2556

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลด
Top