นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย และ บริษัทย่อย (HM) มีอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายให้แก่บริษัท ทั้งนี้ HP มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้

หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป


หลักทรัพย์ วันที่คณะ กรรมการมีมติ วันที่ขึ้น เครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินปันผล ประเภท เงินปันผล จำนวนเงินปันผล ต่อหุ้น วันผลประกอบการ
HTECH 14/08/2019 29/08/2019 09/09/2019 เงินปันผล 0.04 01/01/19-30/06/19
HTECH 25/02/2019 07/05/2019 28/05/2019 เงินปันผล 0.12 01/07/18-31/12/18
HTECH 10/08/2018 27/08/2018 10/09/2018 เงินปันผล 0.12 01/01/18-30/06/18
HTECH 23/02/2018 10/05/2018 25/05/2018 เงินปันผล 0.10 01/07/17-31/12/17
HTECH 14/08/2017 29/08/2017 11/09/2017 เงินปันผล 0.11 01/01/17-30/06/17
HTECH 24/02/2017 08/05/2017 23/05/2017 เงินปันผล 0.11 01/07/16-31/12/16
HTECH 15/08/2016 25/08/2016 09/09/2016 เงินปันผล 0.065 01/01/59-30/06/16
HTECH 27/02/2016 26/04/2016 10/05/2016 เงินปันผล 0.055 01/07/58-31/12/15
HTECH 13/08/2015 26/08/2015 09/09/2015 เงินปันผล 0.045 01/01/58-30/06/15
HTECH 28/02/2015 21/04/2015 08/05/2015 เงินปันผล 0.065 01/07/57-31/12/14
HTECH 13/08/2014 26/08/2014 09/09/2014 เงินปันผล 0.045 01/01/57-30/06/14
HTECH 20/02/2014 21/04/2014 07/05/2014 เงินปันผล 0.04 01/07/56-31/12/13
HTECH 13/08/2013 26/08/2013 09/09/2013 เงินปันผล 0.04 01/01/56-30/06/13
HTECH 14/02/2013 29/04/2013 17/05/2013 เงินปันผล 0.05 01/07/55-31/12/12
HTECH 07/08/2012 15/08/2012 03/09/2012 เงินปันผล 0.12 01/01/55-30/06/12
HTECH 21/02/2012 12/04/2012 02/05/2012 เงินปันผล 0.07 01/07/54-31/12/11
HTECH 10/08/2011 23/08/2011 09/09/2011 เงินปันผล 0.09 01/01/54-30/06/11
HTECH 21/02/2011 11/04/2011 29/04/2011 เงินปันผล 0.05 01/07/53-31/12/10
HTECH 02/08/2010 11/08/2010 01/09/2010 เงินปันผล 0.09 01/01/53-30/06/10
HTECH 24/02/2010 09/04/2010 29/04/2010 เงินปันผล 0.08 01/07/52-31/12/09
HTECH 13/08/2009 26/08/2009 11/09/2009 เงินปันผล 0.036 01/01/52-30/06/09
HTECH 09/03/2009 08/04/2009 15/05/2009 เงินปันผล 0.10 01/10/51-31/12/08
Top