นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

หลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 และย้ายมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2560 นั้น บริษัทได้มีการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน มีบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 6 บริษัท ในประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยบริษัทมีนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มจากประเภทธุรกิจ ตามประเภทสินค้าที่ผลิต และ/หรือ จัดจำหน่าย และแบ่งตามภูมิภาค เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าในหลายประเทศ จึงจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และให้บริการให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังแผนภาพต่อไปนี้

Top