นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

บทวิเคราะห์

การวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนของ บริษัท ฯ

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลรายละเอียดนโยบายและการจ่ายเงินปันผลข้อมูลสำหรับนักลงทุนของ Halcyon เทคโนโลยี จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประชุมผู้ถือหุ้น วันที่เปิดโอกาสให้ Halcyon เทคโนโลยี จำกัด นักลงทุนในมัลติมีเดีย

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ Halcyon เทคโนโลยี จำกัด ติดต่อสอบถามถ้าคุณมีคำถามใด ๆ หรือคำแนะนำใด ๆ

อ่านเพิ่มเติม

HTECH

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในจำนวนของข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และข้อมูลงบการเงินของ Halcyon เทคโนโลยี จำกัด

2562

2561

2560

สินทรัพย์รวม 1,614,415,024 1,659,662,133 1,595,387,179
หนี้สินรวม 412,310,747 436,931,440 491,682,386
รายได้รวม 965,811,706 1,117,548,120 1,004,216,205
กำไรขั้นต้น 296,554,063 439,607,918 409,136,513
อัตรากำไรขั้นต้น 30.82% 39.49% 41.05%
อัตราการจ่ายเงินปันผล 47.03% 37.87% 42.48%
Top