นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

บทวิเคราะห์

การวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนของ บริษัท ฯ

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลรายละเอียดนโยบายและการจ่ายเงินปันผลข้อมูลสำหรับนักลงทุนของ Halcyon เทคโนโลยี จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประชุมผู้ถือหุ้น วันที่เปิดโอกาสให้ Halcyon เทคโนโลยี จำกัด นักลงทุนในมัลติมีเดีย

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ Halcyon เทคโนโลยี จำกัด ติดต่อสอบถามถ้าคุณมีคำถามใด ๆ หรือคำแนะนำใด ๆ

อ่านเพิ่มเติม

HTECH

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในจำนวนของข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และข้อมูลงบการเงินของ Halcyon เทคโนโลยี จำกัด

2561

2560

2559

สินทรัพย์รวม 436,931,440 436,931,440 436,931,440
หนี้สินรวม 436,931,440 436,931,440 436,931,440
ดอกเบี้ยและภาษี 436,931,440 436,931,440 436,931,440
กำไรขั้นต้น 436,931,440 436,931,440 436,931,440
อัตรากำไรขั้นต้น 39.49% 41.98% 50.55%
อัตราการจ่ายเงินปันผล 39.49% 41.98% 50.55%
Top